Privacyverklaring

PAULINE TIEDEMA

PAULINE TIEDEMA is verantwoordelijk voor de verwerking van  persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

PAULINE TIEDEMA
Roelofsstraat 93
2596 VL Den Haag
KvK: 27.33.58.12
Telefoonnummer: 06 144.34.703
E-mailadres: welkom@paulinetiedema.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het verlenen van een dienst zoals bijvoorbeeld een re-integratie traject of training.

Persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.

Doeleinden
Wij verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk re-integratie- of coachtraject en/of overige diensten, zoals training, advies en projectmanagement;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens (en/of die van uw medewerker) worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot de dienstverlening. Ook kunnen uw persoonsgegevens (en/of die van uw medewerker) worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan onze IT-leverancier. Deze mag uw persoonsgegevens (en/of die van uw medewerker) ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Voorts verstrekken wij geen gegevens van u aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u (of aan uw medewerker) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Effectief betekent dit dat uw persoonsgegevens 12 jaar worden bewaard na het afsluiten van uw dossier.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Wij gebruiken alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken meten websitebezoek, waarmee wij de website kunnen verbeteren. Denk aan het aantal bezoekers en de meest bezochte webpagina’s.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

PAULINE TIEDEMA
t.a.v. Pauline Tiedema
Roelofsstraat 93
2596 VL Den Haag
Telefoonnummer: 06 144.34.703
E-mailadres: welkom@paulinetiedema.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer, en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2019.